Home   Events & Entertainment    News   Contact   Follow Festa_Events on Twitter

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FESTA EVENTS & ENTERTAINMENT TE SLEEUWIJK

Artikel 1. Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:

1.1 FESTA, de onderneming Festa Events & Entertainment, gevestigd te Sleeuwijk, Nanningh Keyserstraat 6, 4254 EP;
1.2 Opdrachtgever, degene die FESTA een Opdracht verstrekt voor het contracteren van Artiest(en), musicus/musici en/of uitvoerend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een) Opdracht zulks in de ruimste zin des woords;
1.3 Artiest, Onder "Artiest' wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten, musici, presentator(trice), spreker of diskjockey alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele artiest, musicus, presentator(trice), spreker of diskjockey dan wel namens een groep van artiesten en/of musici alsmede betrokken technici die zich jegens FESTA tot het geven van een prestatie (optreden), een en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en tevens FESTA heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden, festiviteit en/of evenement. Onder Artiest valt in deze voorwaarden ook de begeleider van een attractie;
1.4 Toeleverancier, degene die zich direct of indirect jegens FESTA heeft verbonden om diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zins des woords;
1.5 Wederpartij, de Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier;
1.6 Opdracht, de te leveren prestatie in de ruimste zin des woords, al dan niet artistiek;
1.7 Uitkoopsom, de gage van de Artiest, inclusief loonheffing en premies werknemersverzekeringen en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FESTA en een Opdrachtgever waarop FESTA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FESTA, voor de uitvoering waarvan door FESTA derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. FESTA en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.6 Indien FESTA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat FESTA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van FESTA, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door FESTA worden herroepen.
3.2 FESTA kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
3.4 Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van FESTA prijsverhogingen- bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, loonkosten, vervoerskosten, accijnzen, technische- en/of organisatorische kosten- mochten voordoen, is het FESTA gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.5 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3.6 FESTA en de Opdrachtgever zijn eerst gebonden, nadat de Opdrachtgever de eerder gedane offertes of aanbiedingen van FESTA mondeling en/of schriftelijk of een Opdracht per e-mail heeft omgezet in een definitieve Opdracht en deze definitieve Opdracht mondeling en/of schriftelijk of per e-mail door FESTA is aanvaard.
3.7 FESTA is gehouden binnen een maximale termijn van veertien (14) dagen deze Opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk in tweevoud vast te leggen in een overeenkomst.
3.8 De Opdrachtgever dient een kopie van de overeenkomst binnen vijf (5) dagen na ontvangst ondertekend aan FESTA terug te sturen. Ingeval van minderjarigheid dient medegetekend te worden door één van de ouders of voogden. Wanneer FESTA de kopie, door de Opdrachtgever ondertekend, niet binnen zeven (7) dagen na verzending door FESTA aan de Opdrachtgever retour ontvangen heeft, dan heeft FESTA, behoudens haar recht op nakoming van de overeenkomst, het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij terzake tot enige schadevergoeding gehouden is.
3.9 Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke overeenkomst of als voormeld afwijken, zijn slechts geldig, indien zij door beide partijen schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.
3.10 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is FESTA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FESTA anders aangeeft.
3.11 Een samengestelde prijsopgave verplicht FESTA niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.12 FESTA behoudt zich zelfs na aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever het recht voor de bij haar gedane geplaatste Opdracht vormvrij te herroepen. Een dergelijke herroeping zal onverwijld na ontvangst door FESTA van de aanvaarding geschieden.
3.13 In geval van meerwerk zullen de daaraan verbonden kosten extra in rekening worden gebracht. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door Opdrachtgever worden verlangd. Meerwerk wordt berekend op grondslag van bij de aanvang gestelde condities en verrekend met de betaling van de totale uitkoopsom.

Artikel 4 Levering van goederen
4.1 Aflevering van goederen geschiedt op overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn in de koopprijs van de goederen niet inbegrepen, de kosten van vervoer en verzekering e.d.
4.2 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen gaat over op Opdrachtgever bij aflevering aan Opdrachtgever. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van Opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het genoemde risico echter reeds over op de Opdrachtgever op het moment van afgifte van de goederen aan de vervoerder.
4.3 FESTA zal de goederen verpakken volgens de bij haar geldende gebruikelijke maatstaven.

Artikel 5 Bepalingen met betrekking tot de Opdracht
5.1 De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met FESTA, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/ of aard van de concreet gecontracteerde prestaties.
5.2 De Artiest is verplicht ruim van te voeren aanwezig te zijn.
5.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de auteursrechten aan BUMA/STEMRA en naburige rechten aan SENA, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever dient tevens zelf te zorgen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA, levert voor de Opdrachtgever ten opzichte van FESTA wanprestatie op.
5.4 De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat FESTA tijdig informatie heeft verkregen over de op de plaats van het optreden geldende algemene politie verordening en andere gemeentelijke en overheidsvoorschriften welke van invloed kunnen zijn op het optreden.
5.5 Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van het optreden is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van FESTA. Tevens is het niet toegestaan geluidsdragers, affiches, foto's en/ of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de Artiest worden gebruikt, voor, tijdens of direct na het optreden te verkopen in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden.
5.6 Ingeval de Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht een televisieopname of een buitenlandse tournee heeft, is FESTA gerechtigd de Opdracht kosteloos te annuleren, zulks tot uiterlijk vijf (5) dagen voor het geplande optreden. In overleg met de Opdrachtgever kan de Opdracht tegen dezelfde voorwaarden en kosteloos naar een andere datum worden verplaatst.
5.7 Ingeval zich een situatie voordoet zoals omschreven in lid 5.6, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens de uitvoering van de Opdracht op te treden, heeft FESTA het recht de desbetreffende Opdracht door een andere gelijkwaardige Artiest te (doen) vervangen.
5.8 Indien op het tijdstip van optreden blijkt dat de populariteit van de Artiest zoveel groter is dan ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, dat aangepaste veiligheidseisen gewenst zijn, dient de Opdrachtgever op eigen kosten de door FESTA aan te geven maatregelen te nemen. Indien naar het oordeel van FESTA onvoldoende maatregelen zijn genomen is de FESTA gerechtigd de Artiest te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden, zonder dat de Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling of korting van het overeengekomen door de Opdrachtgever te betalen totale (uitkoop)som.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid Opdrachtgever
6.1 De Opdrachtgever garandeert, dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden, benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek)instrumenten etc, te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. In het geval van optreden in de open lucht dan dient het podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt te zijn opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/ of zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of FESTA.
6.2 De Opdrachtgever garandeert, dat het podium en de locatie voor en na het optreden voldoende beschikbaar is voor ondermeer opbouwen, uitlichten, soundcheck, afbreken en andere werkzaamheden die voor het optreden nodig zijn.
6.3 De Opdrachtgever garandeert dat er voor de Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is. De kleedkamer dient van redelijke afmetingen te zijn en voorzien te zijn van de benodigde wasgelegenheid, spiegels, verlichting en noodzakelijke verwarming. De kleedkamer dient binnen een redelijke afstand van de sanitaire voorzieningen te zijn.
6.4 De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht per uur recht hebben op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen. Deze regeling geldt gedurende het hele optreden, inclusief opbouw en afbouw van de voor het optreden benodigde apparaten en attributen etc. Indien de uitvoering van de Opdracht langer dan vier uur duurt zal de Opdrachtgever voor een eenvoudige maaltijd zorgen. De kosten van de consumpties en de maaltijden zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
6.5 De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn, dat musici en orkesten gerechtigd zijn tijdens elk gecontracteerd uur vijftien (15) minuten te pauzeren, tenzij vooraf met betrekking tot het optreden schriftelijk in de Overeenkomst anders is overeengekomen.
6.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, aan accommodaties, muziek-, geluids- en lichtinstallaties, kledingstukken en verdere attributen, voorzover de schade ontstaat door storingen in de stroomvoorziening of door toedoen van Opdrachtgever of van derden en voor zover die schade ontstaat of toegebracht wordt gedurende de uitvoering van de Opdracht in en om de locatie en de voor de Artiesten aanwezige faciliteiten. Onder schade wordt in deze tevens verstaan het verdwijnen of zoekraken van alle hiervoor genoemde zaken. De Opdrachtgever vrijwaart FESTA voor iedere aanspraak ter zake.
6.7 Indien de accommodatie en/of geluid- c.q. lichtvoorziening wordt verzorgd door de Opdrachtgever en volgens FESTA niet voldoet aan de daaraan gebruikelijk te stellen eisen, is FESTA gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever blijft in dergelijke gevallen verplicht het totale te factureren bedrag verschuldigd.
6.8 Het door FESTA met de Opdrachtgever vooraf besproken en schriftelijk vastgelegde tijdstip van optreden van de Artiest is bindend. Wanneer de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het optreden een verzoek doet het gemelde einde te verschuiven, is FESTA gerechtigd in overleg met de Artiest het verzoek te weigeren of het als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging van het optreden is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.
6.9 Kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de overeenkomst mogelijk te maken, worden door FESTA extra in rekening gebracht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheid FESTA
7.1 FESTA is gerechtigd bij de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen.
7.2 In geval van bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van goederen die Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet FESTA dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen goederen aanwendt.
7.3 FESTA verklaart in hoedanigheid van (fictief) werkgever bij inzet van Artiesten zorg te dragen voor een deugdelijke loonadministratie, waaronder wordt verstaan het doen van alle wettelijk verplichte handelingen, het verzorgen van de aangiften en afdrachten van loon(belasting)heffingen en premies werknemers- en werkgeversverzekeringen.
7.4 De Artiest is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van Opdrachtgever, voorzover deze vooraf zijn goedgekeurd door FESTA en deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties van de Artiest en verbindt zich naar beste kunnen op te treden.
7.5 De Artiest is verplicht zorg te dragen dat de benodigde kostuums, rekwisieten, apparatuur, instrumenten en overige attributen zich in goede staat bevinden en voldoen aan de eventuele bepalingen betreffende de veiligheid.
7.6 De Artiest draagt zorg voor het tijdig toezenden van schriftelijke informatie (stagerider) aan FESTA omtrent de eisen verbandhoudend met de organisatorische en technische kanten van het optreden.
7.7 De Artiest verplicht zich ogenblikkelijk mededeling te doen aan FESTA van onverwachte en onvoorziene omstandigheden, die hem verhinderen op de overeengekomen datum op te treden, dan wel op het afgesproken tijdstip in de locatie tijdig voor het optreden gereed te staan. Mocht de Artiest FESTA niet tijdig telefonisch kunnen bereiken, dan is de Artiest gehouden, de Opdrachtgever telefonisch van de verhindering of vertraagde komst in kennis te stellen.

Artikel 8 Betaling en incassokosten
8.1 De Opdrachtgever is gehouden FESTA, onder aftrek van eventuele vooruitbetalingen, te betalen binnen de door FESTA aangegeven termijn zijnde veertien (14) dagen voor optreden c.q. uitvoering. FESTA is gerechtigd, ter voorfinanciering, een deelfactuur te sturen aan de Opdrachtgever. Indien de hierboven genoemde (vooruit)betaling niet binnen de gestelde termijn is betaald, heeft FESTA het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander onder voorbehoud van alle rechten van FESTA.
8.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% (twee procent) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.3 FESTA heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. FESTA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. FESTA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
8.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan FESTA verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% (vijftien procent) over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250 (tweehonderdvijftig euro).
8.6 Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door FESTA in redelijkheid te maken kosten, bijvoorbeeld ten behoeve van Toeleveranciers, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
8.7 In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft FESTA het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten en/ of te annuleren, zulks onverminderd het recht van FESTA om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
8.8 De Opdrachtgever verplicht zich jegens FESTA nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Artiest en/of Toeleverancier, tenzij anders is overeengekomen.
8.9 In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens FESTA voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 9 Annulering
9.1 De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijk annulering van de met FESTA gesloten overeenkomst direct per aangetekende schrijven én per telefax of e-mail aan FESTA mede te delen.
9.2 Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 40% (veertig procent) van hetgeen de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 80% (tachtig procent), indien de annulering door de Opdrachtgever geschiedt binnen negentig (90) dagen voor het oorspronkelijk tijdstip van optreden en 100% (honderd procent) indien de annulering geschiedt binnen dertig (30) dagen voor het tijdstip van optreden.
9.3 De in de vorige leden genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij FESTA kan bewijzen dat zijn schade groter is.
9.4 De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart FESTA volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 10 Reclamering en klachten
10.1 Alle reclames en/ of klachten dienen, op straffe van verval van rechten, per aangetekende brief te geschieden, binnen zeven (7) dagen na:

De klachten dienen duidelijk omschreven en goed gemotiveerd te worden omschreven.
10.2 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
10.3 Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 en lid 2 omschreven is gereclameerd, wordt FESTA geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correctie wijze te zijn nagekomen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Het door in het kader van de overeenkomst FESTA geleverde blijft eigendom van FESTA totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met FESTA gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
11.2 Het door FESTA geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van FESTA veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om FESTA daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan FESTA ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is FESTA gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens FESTA bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
11.4 Voor het geval FESTA haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan FESTA en door FESTA aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FESTA zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1 Indien FESTA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2 FESTA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FESTA is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3 Indien FESTA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FESTA beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.4 De aansprakelijkheid van FESTA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
12.5 FESTA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
12.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FESTA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan FESTA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. FESTA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FESTA of zijn leidinggevende ondergeschikten.
12.8 FESTA is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/ of zaken gedurende de uitvoering van de Opdracht.
12.9 Ingeval van meerwerk en/of overmacht komen alle (on)kosten van FESTA, waaronder begrepen alle (on)kosten van - al dan door FESTA ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart FESTA tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
12.10 FESTA is niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van door FESTA ingeschakelde derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie. FESTA draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
12.11 De Opdrachtgever vrijwaart FESTA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan FESTA toerekenbaar is. Indien FESTA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden FESTA zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is FESTA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van FESTA en derden daardoor ontstaan, komen interaal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
13.1 FESTA behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
13.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FESTA gebruik te maken van door FESTA ontwikkelde en uitgewerkte concepten, waaronder ook begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen.
13.3 FESTA heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Ontbinding van de overeenkomst
14.1 FESTA is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst FESTA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van FESTA kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen,
14.2 Voorts is FESTA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FESTA kan worden gevergd.
14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FESTA op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
14.4 Indien FESTA tot ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
14.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is FESTA gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
14.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is FESTA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling door FESTA, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
14.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of andere omstandigheden waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het FESTA vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van FESTA op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Overmacht
15.1 FESTA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FESTA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FESTA niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede verstaan:

FESTA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat FESTA zijn verbintenis had moeten nakomen.
15.3 FESTA is in geval van overmacht gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder tussenkomst en zonder door FESTA hierdoor jegens de Wederpartij schadeverplichting wordt.
15.4 FESTA kan in overleg met de Opdrachtgever gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit deze overeenkomst verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk zal dit bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FESTA partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of in de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2 Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door FESTA en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar FESTA gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.
16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden
17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gorinchem
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met FESTA.
17.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.